• Přijetí objednávky

  Přijetí objednávky se provádí na základě ústní (osobní nebo telefonické) nebo písemné (e-mailem, poštou) dohody. V každém z těchto případů je nutné potvrzení přijetí objednávky oběma stranami. Při přijetí objednávky překladatel seznámí objednatele s podmínkami jeho vypracování (počet normostran/hodin, počet stejnopisů, cenu, lhůtu vyhotovení, spěšnost, nutnost poskytnutí notářsky ověřené kopie atd.), a objednatel musí výslovně s těmito podmínkami souhlasit a potvrdit je. Objednávka se považuje za závazně přijatou po vzájemném schválení oběma stranami podmínek vyhotovení překladu. Objednávka překladu většího počtu normostran/hodin vyžaduje úhradu zálohové platby.

 • Výpočet ceny

  Výpočet ceny překladu se provádí na základě počtu znaků dokumentu přeloženého do cílového jazyka. 1 NS (normostrana) činí 1 800 znaků včetně mezer (nebo 60 znaků na řádek x 30 řádků). Počet znaků v dokumentu je k dispozici v MS Word, funkce Nástroje – Počet slov - Znaky (včetně mezer). Každá započatá stránka dokumentu (notářské ověření atd.) se považuje za celou. U editovatelných formátů (Word, Excel atd.) překladatel může vypočítat cenu za překlad předem. U needitovatelných formátů (obrázky, audio záznamy, pdf atd.) překladatel provede pouze předběžný odhad ceny, přičemž výsledná cena bude vypočítaná až na základě počtu znaků vyhotoveného překladu. Úhrada ceny za vypracování překladu se provádí v hotovosti, bankovním převodem, na fakturu.

 • Lhůty vyhotovení

  Standardní lhůta vyhotovení překladu - 8 NS denně. Větší než tento počet normostran se považuje za překlad spěšný, který vyžaduje příplatek za spěšnost ve výši 50% z celkové ceny překladu. Překladatel se předem domluví o příplatku za spěšný překlad. Překlad dokumentů do 1 NS je vyhotoven druhý den po přijetí objednávky bez příplatku za spěšnost. Cena tlumočení se počítá na hodiny. Každá započatá hodina tlumočení se považuje za celou.

 • Vyhotovení překladu

  Překladatel se zavazuje vypracovat překlad v stanovené lhůtě a kvalitě, za sjednanou cenu a předat ho domluveným způsobem. Objednatel je povinen do 24 hodin potvrdit přijetí překladu. V opačném případě se tato objednávka považuje za přijatou a překladateli vzniká nárok na vystavení faktury a objednateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit v době splatnosti uvedené na faktuře. Překladatel neručí za případné porušení objednatelem autorských práv. Překladatel ručí za přeložené texty pouze ve výši ceny překladu.

 • Důvěrnost informací

  Překladatel je povinen udržovat v tajnosti veškeré informace získané od objednatele v rámci vyhotovení překladu, tlumočení a jakékoli jiné údaje o objednateli považuje za důvěrné.

 • Reklamace

  Objednatel je oprávněn uplatnit reklamaci do 4 týdnů po obdržení vyhotoveného překladu v případě, že překlad obsahuje případné chyby nebo nepřesností. Po uplynutí této lhůty je považováno, že překlad byl vyhotoven řádně a bez závad. Reklamace se podává písemně. V případě, že překladatel uzná reklamaci jako důvodnou, na vlastní náklady provede opravu nebo korekturu textu. Za případnou škodu způsobenou závadami vyhotoveného překladu překladatel ručí pouze ve výši celkové ceny za překlad. Překladatel není odpovědný za škodu vzniklou v důsledku okolností vyšší moci. Nároky plynoucí z odpovědnosti za závady zanikají po uplynutí lhůty na uplatnění reklamace.

 • Zrušení objednávky

  Obě strany jsou oprávněny zrušit objednávku v případě výskytu neodstranitelných překážek pro vyhotovení překladu. Strana, která ruší objednávku, je povinna oznámit tuto skutečnost druhé straně písemně nebo ústně. Při zrušení objednávky ze strany objednatele objednatel je povinný uhradit tu část překladu, kterou před zrušením objednávky překladatel již vyhotovil. Při zrušení objednávky nebo změně termínu tlumočení objednatel je povinen informovat překladatele s dostačujícím časovým předstihem do 3 dnů. V opačném případě záloha za poskytnutí tlumočnických služeb přepadá překladateli.

 • Závěrečná ustanovení

  Všeobecné obchodní podmínky pro obě strany jsou závazné. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, veškeré právní vztahy mezi stranami se řídí Obchodním zákoníkem České republiky.

Co je soudní (ověřený) překlad?

Ověřený překlad je oficiálním překladem dokumentů, který je určeny především pro orgány veřejné správy v České republice vyhotovený a ověřený soudním tlumočníkem, který je oprávněn provozovat svou činnost na základě jmenování příslušného Krajského soudu České republiky...

Celý článek ➜

V jakém případě je potřebný soudní překlad

Soudní překlady jsou potřebný v první řadě v soudním řízení a na policie.

Celý článek ➜

Užitečné informace!

Doklady vydané příslušnými orgány České republiky pro Ruskou federaci nevyžadují další legalizaci a apostilu, kterou vydává na Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Celý článek ➜

Překlady a tlumočení bez ověření

 • Návod k použití
 • Články
 • Technická dokumentace
 • Účetní záznamy
 • Literární překlad

Celý článek ➜

Go to top