Ověřený překlad je oficiálním překladem dokumentů, který je určeny především pro orgány veřejné správy v České republice vyhotovený a ověřený soudním tlumočníkem, který je oprávněn provozovat svou činnost na základě jmenování příslušného Krajského soudu České republiky, a který je zapsán do seznamu znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti České republiky a má kulaté úřední razítko. Činnost soudních tlumočníků ČR a vypracování překladů se řídí zákonem č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, který zejména vyžaduje od překladatelů zachování mlčenlivosti o obsahu překládaných dokumentů.

Soudní překlad musí přesně odpovídat textu originálu dokumentu (notářsky ověřené kopii), a mít tyto základní znaky:

 • Překlad musí být sešít s výchozím dokumentem (originálem nebo notářsky ověřenou kopii originálu);
 • Poslední stránka překladu musí obsahovat ověření tlumočníka (doložku) obsahující údaje o soudu, který tlumočníka jmenoval, číslo a datum jmenování, pořadové číslo v deníku tlumočníka, datum a místo vyhotovení překladu;
 • Překlad musí být opatřen úředním kulatým razítkem České republiky s uvedením jména tlumočníka a seznamem jazyků, ze kterých překladatel je oprávněn překládat.
 • V jakém případě je potřebný soudní překlad

V jakém případě je potřebný soudní překlad?

Soudní překlady jsou potřebný v první řadě v soudním řízení a na policie.

Jednotlivci často využívají služeb soudního tlumočníka pro předložení dokumentu veřejné správě České republice přeložených do českého jazyka:

 • Rodný list,
 • Oddací list
 • Úmrtný list,
 • Diplomy, certifikáty, licence,
 • Zakladatelské listiny,
 • Smlouvy a dohody
 • Živnostenský list
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Osvědčení o registraci daně
 • Daňové přiznání
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpisy z bankovních účtů
 • Lékařské potvrzení
 • Znalecký posudek
 • Plná moc
 • Ostatní

(Doporučuje se dodávat pro překlad notářsky ověřené kopie originálů dokumentů. Výjimkou jsou dokumenty s určitou dobou platnosti (výpisy z rejstříku trestů, žádosti, plné moci, atd.). Jsou dodávány v originálu.

A také pro tlumočení, které vyžaduje potvrzení soudního tlumočníka:

 • Svatební obřady,
 • Akty uznání otcovství,
 • Podpisy notářského protokolu
 • Pohovor/výslech v oddělení migrační policie za účelem obdržení povolení k pobytu
 • Nostrifikační zkoušky
 • Zkoušky v autoškole
 • Doprovod na jiný úřad nebo organizaci České republiky, vyhotovení osobních dokladů, atd.

 

Fyzické a právnické osoby využívají služeb soudního tlumočníka při:

 • Pořádání zasedání, jednání, valných hromad,
 • Podpisu notářských protokolů týkajících se uzavření společenských nebo zakladatelských smluv, dohod, plných mocí
 • Pořádání seminářů, školení a vzdělávacích programů
 • A také v jiných případech, které vyžadují vysokou přesnost a precizní znalost odborné terminologie.

Překlady a tlumočení bez ověření

 • Návod k použití
 • Články
 • Technická dokumentace
 • Účetní záznamy
 • Literární překlad

Užitečné informace:

 • Doklady vydané příslušnými orgány České republiky pro Ruskou federaci nevyžadují další legalizaci a apostilu, kterou vydává na Ministerstvo spravedlnosti České republiky.
 • Při překladech osobních dokumentů s fotografií (cestovní pas, řidičský průkaz, občanský průkaz, atd.) notář může ověřit pouze podpis překladatele, nikoli kopii dokumentu. Kopie těchto dokumentů notář pořizuje ve formě dotazníku s údaji na zvláštním formuláři.
 • Je třeba mít na paměti, že soudní překlad se sešívá s výchozím dokumentem provázkem. Proto, pokud potřebujete přeložit diplom, rodný list nebo jiný důležitý dokument, který v budoucnu budete potřebovat, bylo by vhodné, abyste dodali soudnímu tlumočníku ne originál dokumentu, ale jeho ověřenou kopii. Soudní překlad úředně ověřené kopie má stejnou sílu jako překlad originálunení žádný rozdíl, s výjimkou vynaloženého menšího úsilí na pořizování ověřené kopie. A vám zůstane nepoškozený originál diplomu nebo jiného dokumentu, a všechny úkony se budou provádět s ověřenou kopií. Soudní tlumočník vždy může poradit, kde je možné udělat ověřenou kopii.
 • Při překladu cizích jmen do českého jazyka soudní tlumočníci jsou povinni přeložit jméno v souladu s jeho zněním v rodném jazyce, tzn., že musí být zachované stejné znění při čtení jména. Pro dosažení tohoto cíle se používají písmena české abecedy (transliterace). Někdy to vede k neshodě tvaru jména v přeloženém dokumentu s osobními údaji v cestovním dokladu. Například, pro zachování správné výslovnosti jména "Чернов" do českého jazyka bude přeloženo "Černov", což neodpovídá tvaru jména v cestovném dokladu "Chernov". Dobrý překladatel vždy předem požádá klienta o tvar jeho jména v cestovním dokladu, a následně na konci překladu udělá poznámku "Tvar jména dle cestovního dokladu". V každém případě je vždy lepší ujednat tuto možnost s tlumočníkem před přijetím objednávky. Kromě toho:
 • Vždy zkontrolujte hotový překlad. Pokud neovládáte český jazyk, alespoň zkontrolujte čísla. Včasně odhalená chyba ušetří čas.
 • Pro překlad dokumentů, které obsahují akronymy a zkratky (např. názvy předmětů v diplomu), předem připravte a předejte soudnímu tlumočníku jejích význam.

Poznámky:

 • 1 normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer (tj. 30 řádků o 60 znacích)
 • Každá započata stránka je považována za celou
 • Platba za spěšnost + 50%
 • Stálí zákazníci získávají slevu!
 • Nejsem plátcem DPH

Přijetí objednávky

Přijetí objednávky se provádí na základě ústní (osobní nebo telefonické) nebo písemné (e-mailem, poštou) dohody. V každém z těchto případů je nutné potvrzení přijetí objednávky oběma stranami. Při přijetí objednávky překladatel seznámí objednatele s podmínkami jeho vypracování...

Celý článek ➜

Lhůty vyhotovení

Standardní lhůta vyhotovení překladu - 8 NS denně. Větší než tento počet normostran se považuje za překlad spěšný, který vyžaduje příplatek za spěšnost ve výši 50% z celkové ceny překladu.

Celý článek ➜

Výpočet ceny

Výpočet ceny překladu se provádí na základě počtu znaků dokumentu přeloženého do cílového jazyka. 1 NS (normostrana) činí 1 800 znaků včetně mezer (nebo 60 znaků na řádek x 30 řádků)...

Celý článek➜

Vyhotovení překladu

Překladatel se zavazuje vypracovat překlad v stanovené lhůtě a kvalitě, za sjednanou cenu a předat ho domluveným způsobem. Objednatel je povinen do 24 hodin potvrdit přijetí překladu...

Celý článek ➜

Důvěrnost informací

Překladatel je povinen udržovat v tajnosti veškeré informace získané od objednatele v rámci vyhotovení překladu, tlumočení a jakékoli jiné údaje o objednateli považuje za důvěrné.

Reklamace

Objednatel je oprávněn uplatnit reklamaci do 4 týdnů po obdržení vyhotoveného překladu v případě, že překlad obsahuje případné chyby nebo nepřesností. Po uplynutí této lhůty je považováno, že překlad byl vyhotoven řádně a bez závad. Reklamace se podává písemně. ...

Celý článek ➜

Zrušení od objednávky

Obě strany jsou oprávněny zrušit objednávku v případě výskytu neodstranitelných překážek pro vyhotovení překladu. Strana, která ruší objednávku, je povinna oznámit tuto skutečnost druhé straně písemně nebo ústně...

Celý článek ➜

Go to top